За нас

IMG_0169Библиотека е установа од посебна општествена важност која има значителна улога во унапредување на образовнотo ниво на населението и зачувувањето на културното наследство. Таа е работна организација која што обезбедува трајно и организирано комплетирање на библиотечните фондови и нивна стручна обработка приспособена кон крајниот корисник. Преку библиотечниот материјал таа го шири образованието, ги задоволува културните потреби на корисниците и придонесува за унапредување на стручната и научно истражувачката работа, а со самото тоа и влијае врз развојот на образованието, културата, стопанството и сите други дејности.

Со тоа таа му служи на знаењето, мудроста, уметноста, сеќавањето, образованието, читањето и пишувањето. Во неа може да се дојде до непречен сеопфатен пристап до информации од научна, стручна, образовна и културна содржина. Библиотеката претставува најпогодно окружување за креативност, истражување и научна работа, како и учење и забава.

Leave a Reply